tr Turkish
ar Arabicen Englishfr Frenchfa Persianru Russiantr Turkish

İHRACATÇILARA YEŞİL PASAPORT MÜJDESİ

23/03/2017 tarih ve 30016 sayılı Resmi Gazete’de 2017/9962 sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında” Bakanlar Kurulu Kararı ile ihracatçı firmalar için yeşil pasaport alımı kolaylaştı.

1. Son üç takvim yılı itibariyle, yıllık ortalama aşağıda belirtilen tutarda ihracat yapan;    

a.    500 bin-10 Milyon Dolar arasında olan firmaların 1 (bir),

b.    10-25 Milyon Dolar arasında olan firmaların 2 (iki),

c.    25-50 Milyon Dolar arasında olan firmaların 3 (üç),

d.    50-100 Milyon Dolar arasında olan firmaların (4) dört

e.    100 Milyon Dolar üzeri olan firmaların 5 (beş) yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

2.  Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları, ayrıca devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya topluluklara üyelik, mensubiyet, iltisak ya da bunlarla irtibatlarının bulunmaması kaydıyla, dört yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilir. Bu karar uyarınca hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eş ve çocuklarına hususi damgalı pasaport verilmez.

3.  Serbest Bölgede faaliyet gösteren firma yetkilileri de gerekli şartları karşılamaları kaydı ile İhracatçı Birliğine üye olduktan sonra hususi damgalı pasaport alabilecektir.

4.  Hususi Damgalı Pasaport alabilecek firmalar, yukarıdaki şartlar kapsamında resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecektir.

5.  Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) statüsüne haiz aracı firmalar üzerinden yapılan ihracat işlemleri, DTSŞ ve SDŞ tarafından Yeminli Mali Müşavir tasdikli olarak aracılık edilen ihracat tutarının beyan edilmesi şartıyla, firmanın ihracatı kapsamında değerlendirilecektir. Söz konusu ihracatlara ilişkin bildirim işlemlerinin her yılın 15 Şubat tarihine kadar aşağıda yer alan ihracatçı beyan formu ile Genel Sekreterliğimize ibraz edilmesi gerekmektedir.

6.  İhracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilir.

7.  Hususi Damgalı Pasaport müracaatını yapacak firma, T.C. İçişleri ve T.C. Ticaret Bakanlığınca müşterek belirlenen ekteki talep formu ve aşağıda listelenen belgeleri hazırlayarak üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği’ne elden veya kargo/posta yoluyla sunacaktır. İhracatçı Birliği tarafından doğruluğu kontrol edilen form firmanın üyesi olduğu İhracatçı Birliği’nin sekretarya hizmetlerini yürüten ihracatçı birlikleri Genel Sekreteri veya yetkilendireceği Genel Sekreter Yardımcısı tarafından imzalanması sonrasında Bölge Müdürlüklerinin onayına sunulacaktır. Bölge Müdürlüğünce onaylanan form İl Nüfus Vatandaşlık Müdürlüğü’ne şahsen başvuru için firma yetkilisine teslim edilecektir.

8.  Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, pasaportun geçerlilik süresi içerisinde, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini kaybetmeleri halinde pasaportunu derhal iade etmekle yükümlüdür. Bu durum, firma tarafından derhal formu onaylayan bölge müdürlüğüne, bölge müdürlüğünce derhal pasaportu veren il nüfus vatandaşlık müdürlüğüne bildirilir ve pasaport il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünce iptal edilir. İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine dört yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.

9.  Hususi damgalı pasaport 4 yıl süre ile geçerli olacaktır.

 

 

 

 

YERLİ MALI BELGESİ NEDİR?

 

Yerli malı belgesi nedir sorusu için öncelikle yerli malı kavramının tanımını yapalım. Yerli malı, tamamen Türkiye’de üretilmiş veya üretim sürecinin önemli bir kısmı ile ekonomik değeri olan işçilik kısmının Türkiye’de yapıldığı ürünler olarak ele alınır.

 

Yerli malı belgesi alınabilmesi için gerekli şartlar ile ilgili tebliğ 13.09.2014 tarih, 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

YERLİ MALI BELGESİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

 

Yerli malı belgesi, son zamanlarda özellikle Kosgeb desteklerinde karşımıza çıkan bir konudur.

Kuruluşlar, kosgeb tarafından belirlenen program ve proje limitlerine ilave olarak projeye konu olacak makina ve teçhizatın, yerli malı belgesine sahip olması durumunda bu destek oranlarına %15 ilave edilmektedir.

Yerli malı belgesi ayrıca kamu ihalelerinde de talep edilebilmekte ve ihaleye giren firmalar için de fiyat avantajı sağlayabilmektedir.

 

YERLİ MALI BELGESİ BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

 

Yerli malı belgesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı Ticaret ve Sanayi odalarından alınmaktadır.

 

YERLİ MALI BELGESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

 

Yerli Malı belgesi alınabilmesi için iki ön koşul bulunmaktadır:

1.Sanayi sicil belgesi,

2.Kapasite raporu.

Bu iki belge olmadan yerli malı belgesi başvurusu yapılamaz.

Bu iki koşulun sonrasındaki en önemli konu ürünün yerli katkı oranının en az %51 olmasıdır.

Yerli katkı oranının hesaplanması;yerli katkı oranı hesap cetvelinin üretici tarafından doldurulması ile belirlenir. Üretici tarafından yapılan bu hesaplamanın ardından mali açıdan bağımsız bir mali müşavir tarafından incelenerek resmi kayıtlara uyumluluğu kontrol edilir ve onaylanır.

Yerli malı oranının teknik olarak değerlendirilmesi ayrıca eksper tarafından yapılır. Eksper, üretici tarafından konularında uzman üniversitelerin ilgili bölümlerinden seçilir ya da bağlı olunan oda’dan talep edilir.

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram
Whatsapp
www.myeoffice.com.tr