tr Turkish
ar Arabicen Englishfr Frenchfa Persianru Russiantr Turkish
  • Oturma İzni ( İkamet )

YABANCILAR İÇİN  OTURMA İZNİ

Türkiye’ye değişik nedenlerden oturmak , uzun süreli kalmak veya çalışmak için gelen yabancılar, her ne durumda olursa olsun, bir ay (30 gün) içerisinde yabancılar için düzenlenen “oturum izni” veya diğer adıyla “ikamet tezkeresi” almak zorundadır.

Oturum izinleri belli durumlarda bulunan ya da bazı koşulları yerine getiren ve Türkiye’de oturmak / uzun süreli ikamet etmek isteyen yabancılar için düzenlenir.

Çalışmak Üzere Yabancılar Oturma İzni : 5683 sayılı Yabancıların Türkiye`de Oturma izni ve Seyahatleri Hakkında Kanun’un 3. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; iş tutmak maksadıyla Türkiye`ye gelen yabancılar, geldikleri tarihten itibaren bir ay zarfında ve her halükârda çalışmaya başlamadan evvel yabancılar oturma iznini almış bulunmalıdırlar.

Bu durumda, Türkiye’ye çalışmak amacıyla yurtdışından çalışma vizesi alarak gelmiş olan yabancıların, en geç 30 gün içerisinde ve çalışmaya başlamadan evvel yabancılar oturma izni alması gerekmektedir.

Yabancılar Oturma İzninde Kesinti : Yabancılar oturma izni hamili olup ta yurtdışına çıkış yapan ve sona eren yabancılar oturma iznini geçerli bir nedeni olmaksızın altı ay içerisinde uzattırmayan veya Türkiye’de olmasına rağmen yabancılar oturma izninin süresini yine altı ay içerisinde uzattırmamak suretiyle ülkede izinsiz ikametli olarak bulunması anlamına gelir.

Yabancılar Oturma İzni İçin Müracaat Süresi: Çeşitli amaçlara yönelik uzun veya kısa süreli vizelerle veya vize muafiyeti, bandrol veya kaşe vizelerle Türkiye’ye gelen yabancıların, 5683 sayılı kanunun 3 üncü maddesi ile bu maddenin uygulamasını gösteren ve yukarıda detayları verilen 1961 tarihli Kararname çerçevesinde 30 gün içerisinde yabancılar oturma izni almaları gerekmektedir.

Dolayısıyla yabancılar oturma izni almadan kalabilecekleri sürenin sonu, aynı zamanda tanzim edilen oturma izninin başlangıcı olmaktadır. Bu arada, çalışma, öğrenim, araştırma, uzun süreli kalma gibi amaçlarla dış temsilciliklerimizden vize alarak gelen yabancılara ise talepleri halinde giriş tarihi esas alınarak da oturma izni tanzim edilebilecektir. Ancak, bandrol ve kaşe vizelerle veya vize muafiyetinden istifade ederek gelen yabancılara verilecek oturma izinlerinde bu vizelerin bitiş tarihi yabancılar oturma izninin başlangıcı olarak kabul edilecektir.

Uzun süreli oturma iznini bahşeden vizelerle gelip, yukarıda öngörülen süreler içinde müracaat ederek oturma izni almayan yabancılardan, Türkiye’den çıkışları sırasında, 492 sayılı Harçlar Kanununa istinaden her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenerek Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren harç miktarlar üzerinden hesaplama yapılarak, ihlalde bulundukları tarihteki harç miktarının bir kat fazlası alınmak suretiyle cezalı oturma harcı ve oturma izni bedeli tahsil edilmektedir.

İlk defa yabancılar oturma izni alacaklar : Bu yabancılar, vize veya vize muafiyet süresi içerisinde başvuru yapmak zorundadırlar.

Yabancılar oturma izni almış olup da süresini uzatımı yapacak yabancılar :

Bu yabancılar oturma izni süresinin bitiminden itibaren yenilemeye uygun kanuni yeterlilikleri varsa, izinlerini on beş gün içerisinde uzatabilme hakları mevcuttur. Bu itibarla Türkiye’de oturma izni alan ve oturumunun sona ermesinden itibaren on beş gün içerisinde yurdumuzdan çıkış yapan yabancılardan kat’i suretle cezalı oturma izni harcı ve defter bedeli alınmamaktadır. Bu nedenle ilgililerin fazladan ceza ödememeleri için zamanında başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

Yabancılar Oturma İzinlerinin Yenilenmesi ve Sürelerinin Uzatılması :

a- Türkiye’de yabancılar oturma iznini kanuni yeterlilikleri varsa yenilemek veya süresini uzatmak isteyen yabancılar  yazılı sürenin sona ermesinden itibaren on beş gün içerisinde Emniyet makamlarına bizzat veya bilvasıta müracaat ederek yenisini almaya veya süresini uzattırmaya yükümlüdür.

b- Aynı ikamet tezkeresi defteri üzerinde en fazla dört defa uzatma işlemi yapılabilir.

c- Yabancının konumu değişmiş olsa dahi (adres, iş, statü, medeni hal ve ikamet tezkeresini aldığı ilden başka bir ile nakil v.b. durumlardaki değişiklikler) kendisine oturma izni verilecek ise uzatımının aynı oturma izni üzerinde yapılması gerekmektedir.

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram
Whatsapp
www.myeoffice.com.tr